Doelstelling en beleid

De stichting heeft ten doel: a. het financieren en anderszins, al dan niet uit vrijgevigheid, ondersteunen van opleidingen, studies en onderzoeken te verrichten door (half)wezen; b. het toekennen van een jaarlijkse onderzoeks- dan wel scriptieprijs aan degene die door de stichting ondersteund worden bij hun opleiding, studie en/of onderzoek.

Fondswerving

De stichting verkrijgt haar gelden uit funding bij particuliere fondsen, overheden, bijdrage van activiteiten alsmede uit zakelijke en particuliere giften. De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

Beheer en besteding vermogen

De stichting is verplicht een administratie te voeren.

  • De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.
  • Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.
  • Aan het einde van elke boekjaar (dat -behoudens het oprichtingsjaar- loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van het jaar daaraan volgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.